Pazarlama Kavramı

tarafından gönderildi. John 10/08/2017 0 Yorum

Pazarlama Kavramı

Pazarlama, günümüz ekonomisinde, üreticiden tüketiciye toplumun her kesiminde sıkça kullanılan bir sözcüktür. Ancak pazarlama sözcüğü her kesimce aynı anlamda kullanılmaz. Hatta bilim adamları bile bu konuda tam bir anlayış birliği sağlayamamıştır. Çünkü diğer alanlarda olduğu gibi pazarlama alınında da gelişim süreci içinde kavram farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni de ekonomik gelişmeye paralel olarak pazarlama anlayışındaki gelişme ve değişmedir.
Gelişim süreci içerisinde, bakış açılarına ve ağırlık verdikleri unsurlara göre, farklı pazarlama tanımlarına ulaşılmıştır. Bu unsurlar şöyle sıralanabilir; yönetim bakış açısı, tüketici bakış açısı, örgütsel amaçlar, mevcut ve potansiyel tüketiciler, talebi belirlemek ve uyarmak, mal ve hizmet akımı.
Pazarlama tanımı yapılırken bu unsurlar önceliklerine göre karşımıza çıkmaktadır. Değişik yazarların farklı unsurları vurgulayarak verdikleri tanımlardan bazıları şöyledir: Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışını yönelten işletme faaliyetlerinin tümüdür.

Bu görüş Amerikan Pazarlama Birliği'nce de kabul edilmiştir 
Bu tanımda, pazarlama salt bir mal ve hizmet akışı olarak görülmektedir. Ancak, günümüz pazarlama anlayı-. şına göre eksik bir tanımdır.
Mc.Carthy'nin daha geliştirilmiş bir tanımına göre pazarlama;  "tüketicileri tatmin etmek ve işletme amaçlarına ulaşmak için mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışını yönelten, işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir"
Mc.Carthy'nin bu tanımı, pazarlamayı daha geliştirmiş ve pazarlamanın üretimden önce başladığını, hangi malların Üretilebileceğinin belirlenmesinin de pazarlamaya dahil olduğunu vurgulamaktadır.
Kotler'e göre ise pazarlamayı anlıyabilmek için şu üç kavramın bilinmesi gerekir. "Pazarlama, değişimleri kolaylaştırmaya ve tanımlamaya yönelen bir takım insan faaliyetleridir i Pazarlama Yönetimi; karşılıklı yada kişisel kazanç sağlamak amacıyla, hedef müşteriler ile arzulanan değişimleri yapmaya yönelen programların çözümlenmesi, planlanması, uygulanması ve denetimidir. Pazarlama anlayışı ise kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesinde temel olan, müşteri tatmininin ve uzun dönemdeki tüketici gönencinin yaratılmasını amaçlayan, bütünleşmiş pazarlama
tarafından desteklenen müşteriye dönük bir tutumdur"

Modern anlamda yapılmış bir pazarlama tanımı ise şu şekildedir:"Mevcut ya da yaratılacak tüketici ihtiyaçlarından hareketle, üretilecek mal ve hizmetleri belirlemek, belirlenen bu mal ve hizmetlerin üretiminden en son tüketici veya kullanıcının eline geçmesini ve kesin olarak yok edilmesini sağlayacak tüm hizmet ve tekniklerin, tüketicileri tatmin ederek kâr sağlamak amacıyla kullanılmasıdır"   (5).
Yukarıda yapılan tanımlarda da görüldüğü gibi pazarlama faaliyetleri çok çeşitli olup, bunları daha genel . bir yapı içinde "pazarlama karması" deyimi ile ifade etmekteyiz.
1.2. Pazarlama Karması
Tüketiciye yönelik olan ve işletmenin pazarlama sistemini ortaya çıkaran pazarlama karması, *işletmehin, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini doyurarak, belli bir amaca (kâr, satış, saygınlık, yatırım dönüş oranı v.b.) ulaşmak üzere mamul, fiyatlama, dağıtım kanalı, satış artırma   çabaları gibi pazarlama elemanlarını bir araya getirmesidir"
Pazarlama yöneticisinin başarılı ve etkin olabil mesi için, çok sayıda elemandan oluşan pazarlama karmasını planlı ve sistemli bir biçimde düzenleyerek tüketici ihtiyaçlarını karşılaması gerekir.

Pazarlama karmasını oluşturan dört elemanı kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:
Mamul; Pazarlama programının yapılmasında mamul planlaması ilk aşamadır.  İşletme, ulaşmak istediği hedef pazar bölümünü belirledikten sonra pazarın ihtiyaçlarına uygun özellik ve nitelikte mamul geliştirme durumundadır. Geliştirilecek olan mamulün stratejik bir karar değişkeni olarak önemi, işletmenin tüm pazarlama faaliyetlerinin esasını oluşturması; fiyat, satış artırma    çabaları ve dağıtım kararlarını şekillendirmesi nedenine dayanır". Bundan dolayı tüketici ihtiyaçlarına uygun olmayan bir mamulün, pazarlama karmasının diğer öğeleri üzerindeki, etkisinin olumsuz olacağı bir gerçektir.
Fiyat; "fiyat alıcı ve satıcı arasında el değiştirmiş her ünite mal veya hizmetin karşılığı olarak bir miktar paranın, kredi aracının veya başka bir ödeme biçiminin şimdiki değeri olarak tanımlanabilir" 
Pazarlama yöneticisi başarılı olabilmek için, tüketici kitlesini de göz önüne alarak mal ve hizmetler için uygun fiyat belirlemeli, ileride olabilecek fiyat değişiklikleri, ödeme koşulları, indirimler ve krediler hakkında politika ve stratejiler saptamalıdır. Aslında fiyat, pazarın nabzını yoklamak için bir öneridir. Eğer bu öneri
tüketicilerce benimsenirse amaca ulaşılmış demektir

Satış  artırma   çabaları;  "işletmelerin tüketiciyle kurmak zorunda oldukları iletişim sürecidir"
Pazar ancak bilgi akımıyla uyarılabilir. Bunun için işletmeler, üretip satmakta oldukları veya üretecekleri mallar hakkında tüketicilere bilgi vermek, daha açıkçası satış  artırıcı   çabalarda bulunmak zorundadır . Bu amaçla, reklam, kişisel satış, tanıtma, halkla ilişkiler ve satış geliştirme gibi araçlarla ulaşılmak istenen pazar, bilgili kılınarak, satın almaları yönünde teşvik edil melidir.
Satış artırma   çabalarının temel amacı; işletmenin kendisi ve işletmenin pazarlama karması hakkında hedef müş terilere bilgi vermek, onları ikna etmek ve hatırlatmada bulunarak alım yapmaları yönünde harekete geçmelerini sağlamaktır
Dağıtım kanalı; Bir malın üreticiden tüketiciye doğru hareket ederken izlediği yola dağıtım kanalı denir. Dağıtım kanalları ve bu kanallarda yer alan aracı kuruluşlar, üreticinin malını en son tüketiciye aktaracak, ta şıma, depolama, mülkiyetin el değiştirmesi gibi fonksiyon lan yerine getirmektedir. Bu yapı içerisinde pazarlama yöneticisinin görevi} mamullerini uygun yer ve zamanda, uygun koşullar altında tüketiciye ulaştırabilecek    akılcı bir dağıtım kanalı seçmektir.

Alıntıdır:

T.C.GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DEPARTMANLI MAĞAZACILIK VE TÜRKİYE' DEKİ UYGULAMALARI
Danışman : Prof. Dr. Tımçdan BALTACIOĞLU
MASTER  TEZİ
Sanem ALKİBAY
ANKARA - 1989

Etiketler: pazarlama_kavramı

Yorum Yapmak İstermisin?