Perakende Mağaza İmajı

tarafından gönderildi. John 09/08/2017 0 Yorum

Perakende Mağaza İmajı

Genel olarak, imaj bir kimsenin bir topluluğun vb. kendisine ilişkin olarak başkalarında yaratmak istediği, ya da bıraktığı izlenim olarak tanımlanmaktadır. Morello (1984) imajı, “bir nesne hakkındaki bildiklerimizin ya da düşüncelerimizin kişiselleştirilmiş duygular halinde belirtilmesi” olarak tanımlamıştır (6). İmaj kavramı ilk kez Sidney Levy tarafından 1955 yı- lında kullanılmıştır. Günümüzde bu kavram değişik objeler için kullanılmaktadır. Bunlar, firma imajı ve pazarlama imajı olmak üzere iki boyutta incelenmiş, her ikisi de farklı roller üstlenmişlerdir. Firma imajı, kişilerin söz konusu firmayı bütün olarak nasıl algıladığını ortaya koymaktadır. Pazarlama imajı ise; firmanın pazarlama çabalarının ve pazarlama karması kalitesinin tüketiciler tarafından nasıl algılandığını ifade etmektedir (Barich ve Kotler 1991: 95-96). 99 Atilla YÜCEL & Nurcan YÜCEL Mağaza İmajı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi... Çok eski ve yaygın olarak kullanılan Martineau’nun 1958 yılındaki mağaza imajı tanımıdır ve mağaza imajı kavramını, mağazanın kişiliği olarak ele almıştır. Mağaza imajını, kısmen mağazanın fonksiyonel özellikleri ve kısmen de psikolojik özelliklerin tüketicinin zihninde tanımlanma biçimi olarak ifade etmiştir (47). Martineau’nun bu tanımı pazarlamada geniş olarak Doyle ve Fenwick (1975), James vd. (1976), Jain ve Etgar (1977), Zimmer ve Golden (1988) tarafından kullanılmıştır (Liljander vd, 2009:283). Lindquist (1975) yaptığı çalışmada mağaza imajı kavramını; ürün çe- şitliliği, sunulan hizmetler, tüketiciler, fiziksel özellikler, konfor (rahatlık), tutundurma faaliyetleri, mağaza atmosferi, tatmin olmak üzere 9 farklı değişkenle açıklamaya çalışmıştır (29). Doyle ve Fenwick (1975) mağaza imajını ise; ürün, fiyat, mağaza atmosferi, dizayn ve ulaşım kolaylığı olarak tanımlamışlardır (41). Bearden (1977) ise; ürünlerin kalitesi, mağaza atmosferi, ürün çeşitliliği, ulaşım kolaylığı, park olanakları ve satış elemanlarının davranışları olarak mağaza imajı kavramını oluşturan değişkenlerini belirtmişlerdir. Ghosh (1990) ise mağaza imajını; ürün çeşitliliği, ulaşım kolaylığı, mğaza atmosferi, tüketici hizmetleri, reklam, fiyat, kişisel satış, satışı teşvik edici programlar olarak sekiz farklı kavramla ifade etmiştir 

Yorum Yapmak İstermisin?