Eğitim Sektörü Tasarım ve baskı

tarafından gönderildi. John 27/07/2017 0 Yorum

SİPARİŞ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eğitim Sektörü El broşürü tasarım ve baskı, Eğitim Sektörü el ilanı tasarım baskı, Eğitim Sektörü katalog tasarım ve baskı, Eğitim Sektörü broşür tasarım ve baskı, Eğitim Sektörü kartvizit tasarım ve baskı, Eğitim Sektörü antetli tasarım ve baskı, Eğitim Sektörü fiyat listesi tasarım ve baskı, Eğitim Sektörü karton çanta, Eğitim Sektörü kapı askısı tasarım ve baskı, Eğitim Sektörü sipariş formu tasarım ve baskı, Eğitim Sektörü giriş formu tasarım ve baskı,Eğitim Sektörü  form tasarım ve baskı,Eğitim Sektörü  t-shirt tasarım ve baskı, Eğitim Sektörü promosyon ürünler tasarım ve baskı

Dünyada yaĢanan sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanlarda meydana gelen değiĢmeler ve geliĢmeler ülkemizde tüm toplumsal kurumları olduğu gibi, eğitim politikalarını ve kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Çağı yakalamada stratejik öneme sahip okullar, yeni yaklaĢımlar ve uygulamaların hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğu kurumların baĢında gelmektedir. Çünkü okullar sadece geliĢimi ve değiĢimi destekleyen ve uyum sağlayan değil, çevreyi ve toplumu da buna hazırlayan ve değiĢime katkıda bulunan kurumlardır. Okulların kendilerinden beklenen iĢlevleri yerine getirebilmeleri, iyi bir planlamaya ve bu planın etkin bir Ģekilde uygulanmasına bağlıdır. Okulların geliĢmeleri, değiĢime uyum sağlamaları, değiĢimin gerektirdiği donanımlara sahip bireyleri yetiĢtirmeleri için, hedeflerini belirlemeleri ve bu hedefe ulaĢtıracak yol haritalarını çizmeleri stratejik planlama yapmaları ile mümkündür. Stratejik planlama, seçilen hedeflere ulaĢmak için yönetimin yaptığı bir eylem planı, bir yol haritasıdır. Kurumun misyonunu ileriye götürme, kaynakların ve güçlü yanların ıĢığında kurumsal amaçlar belirleme, bu amaçlarına ulaĢmasında özel politikalar saptama ve kurumun amaçlarını baĢarılabilmesi için bunları en uygun Ģekilde uygulamaya geçirme sürecidir. Planlama, amaçların tanımlanması ve açıklanması, politikaların saptanması, programların düzenlenmesi, kullanılacak araçların ve yöntemlerin belirlenmesi gibi konularda verilecek çeĢitli kararları kapsar. Genellikle örgütlerde kaynakların kıt, gereksinimlerin ise sınırsız olduğu söylenir. Her seviyedeki örgüt yöneticileri bu kıt kaynaklarla örgüt amaçlarına ulaĢabilmek için planlama yapmak zorundadır. Eğitimde toplam kalite yönetimi ile veli ve öğrenci beklentilerine cevap vermeyi amaç edinen, çalıĢanlarına değer veren, ekip çalıĢması ile tüm iĢlemlerde sürekli iyileĢtirmeyi hedefleyen, kendi kendini geliĢtiren yenileyen, değerlendiren ve sorgulayan okullar ortaya konulmak istenmektedir. Stratejik planlama bizi bu hedefe ulaĢtıracak yoldur. 

Yorum Yapmak İstermisin?