Antalya Kaleiçi Tarihi ve Tshirt Tasarımları

tarafından gönderildi. John 21/03/2017 0 Yorum

Antalya Kaleiçi Tarihi ve T-Shirt Tasarımları

Aradan geçen zaman çok fleyi al›p götürmesine ve de¤ifltirmesine ra¤men, Antalya’n›n Kaleiçi Semti eski zaman an›lar›n›, tarihi dokusu ile birlikte k›smen koruyabilmifl ender örneklerden biridir. Zengin mazisine tan›kl›k eden an›tlar›, dolan›p giden dar sokaklar›, genifl bahçelere aç›lan kagir evleri, hareketli liman› ve do¤ayla uyum içinde bir yaflam›n izleri ile insan› etkileyen bir tablo sergilemektedir. Liman› ve flehri çevreleyen görkemli iki kademeli surlar›n›n ancak bir bölümü günümüze ulaflabilmifltir. Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinin izlerini tafl›yan surlar›n do¤usunda, iki burç aras›nda bulunan ana kap› yerine M.S. 130'da ünlü Roma imparatoru Hadrianus'un Antalya'y› ziyareti an›s›na yap›lan üç gözlü zafer tak› fleklindeki "Hadrianus Kap›s›”, flehirde “Pax Romana”n›n (Roma Bar›fl›) sa¤lad›¤› güveni yans›tmaktad›r. Beyaz mermerden yap›lan kap›n›n tonozlar›n› Korinth üslubunda sütunlar tafl›maktad›r. Kaleiçi'nde Roma Dönemi'nden kalan di¤er bir eser de deniz k›y›s›na yak›n surlar›n güneydo¤u köflesindeki "H›d›rl›k Kulesi"dir. Tarihçi Paribeni'ye göre Romal› bir generalin mezar›d›r. Limana hakim bir yerde bulunan kare taban üstünde yükselen yuvarlak gövdeli bir yap›d›r. Antalya, Bizans Dönemi’nde Do¤u Akdeniz'in önemli bir askeri ve ticari liman›yd›. Sivil ve askeri gücü elinde tutan buradaki “strategos”un emrinde güçlü bir donanma bulundu¤u bilinmektedir. Kaleiçi’ndeki Kesik Minare (Cumanun Camii), bu dönemden izler tafl›yan önemli bir an›tt›r. Bizans Dönemi’nde buradaki Roma tap›na¤›n›n üzerine M.S. V. yüzy›lda Hz. Meryem ad›na üç nefli bir bazilika yap›lm›fl, Selçuklu Dönemi’nde ise yap› Sultan Korkut taraf›ndan camiye çevrilmifltir. An›t, Osmanl› Dönemi’nde de kullan›lm›fl, 1851'de yanm›fl ve onar›lm›flt›r. Bu aç›dan Kesik Minare, Kaleiçi’ndeki kültür de¤iflimlerine tan›kl›k eden belli bafll› yap›lardan biridir. VIII. yüzy›ldan itibaren Arap, Rodos ve Venedik egemenli¤ine geçen Antalya, 1085'te ilk kez Selçuklular taraf›ndan al›nm›fl, birkaç kez el de¤ifltirmifl, iki ayl›k bir kuflatmadan sonra 5 Mart 1207’de Selçuklu Sultan› I. Giyaseddin Keyhüsrev taraf›ndan fethedilmifltir. 1212-1216 aras› dört y›ll›k bir K›br›s idaresinden sonra 1216’da I. ‹zzeddin Keykavus taraf›ndan tekrar al›nm›flt›r. ‹skeleye inen K›rkmerdiven’in Venedikliler zaman›nda kald›¤› söylenmektedir. Selçuklular flehre büyük önem vermifl, surlar› onarm›fllar yeni burçlar ilave etmifller, Alanya’dan sonra Akdeniz’deki ikinci büyük Selçuklu merkezi haline getirmifllerdir. Kaleiçi’nde Selçuklu Dönemi’ni yans›tan en önemli eserler Yivli Minare Külliyesi ile Karatay Medresesi'dir. Antalya'n›n adeta simgesi haline gelen “Yivli Minare”, Alaeddin Keykubat zaman›nda XIII. yüzy›lda kiliseden camiye çevrilen Alaeddin Camii’nin minaresi olarak infla edilmifltir. Alt› tafl bir kaide üzerinde tu¤ladan dilimli ve yivli olarak yap›lm›fl olan bu an›t, ad›n› da bu yivlerinden almaktad›r. 1953 ve 1973 y›l›nda onar›m görmüfltür.Kaynak: Tarihi Kentler / Historic Cities May›s-Haziran / May-june 2006/ No.15

Although time has taken away and changed a lot of things, Kaleiçi Neighborhood of Antalya is one of the rare specimens which have partly preserved the memories of the old times together with its historical texture. It displays a picture impressing one with its monuments witness to its rich past, its winding narrow roads, masonry houses opening to wide gardens, its busy port and traces of a lifestyle in harmony with nature. Only a portion of the magnificent two tiered walls surrounding the port and the city have survived. In the east of the walls bearing the traces of Roman, Byzantine and Seljuki periods, “Hadrianus Gate” in the form of a threecelled victory arch built in memory of the famed Roman Emperor Hadrianus’s visit to Antalya in 130 A.D. in place of the main gate between two bastions reflects the security afforded by “Pax Romana” in the city. Corinthian style columns bear the vaults of the gate made of white marble. 

Ersin Şen Antalya T-Shirt Tasarımları

Yorum Yapmak İstermisin?